BZOJ1552 [CERC2007]robotic sort & BZOJ3506 [CQOI2014]排序机械臂

2015.02.22 15:10 Sun| 5 visits oi_2015| 2015_刷题日常| Text

Solution

这个题本来准备是 WC 之前的 Splay 复习 + 练手来着,结果断断续续写了大半个月 QAQ。开始把这道题写傻了。我果然很弱啊……

其实这道题还算好写哈。Splay 里面只需要额外记录子树中的最小值和旋转标记就好啦~最开始需要加上一个简单的离散化。为什么那么多人都写成了超过两百行的长代码 x_x。

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define inf 0x3f3f3f3f
#define N 100005

int n, a[N];
pair<int, int> b[N];

inline int read()
{
  int x = 0, f = 1; char ch = getchar();
  while (ch < '0' || ch > '9') { if (ch == '-') f = -1; ch = getchar(); }
  while (ch >= '0' && ch <= '9') { x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar(); }
  return x * f;
}

struct splay_tree
{
  struct node
  {
    int size, mint, val; bool rev; node *son[2], *par;

    node() : size(), mint(), val(), rev(), son(), par() {}
    node(int _val)
    : size(1), mint(_val), val(_val), rev(), son(), par() {};

    inline bool check() { return par->son[1] == this; }

    inline void combine(node *x, int d) { son[d] = x; x->par = this; }

    inline void reverse() { rev ^= 1; swap(son[0], son[1]); }

    inline void pushup()
    {
      pushdown();
      size = son[0]->size + son[1]->size + 1;
      mint = min(val, min(son[0]->mint, son[1]->mint));
    }

    inline void pushdown()
    {
      if (rev) son[0]->reverse(), son[1]->reverse(), rev ^= 1;
    }
  } *root, *nil;

  splay_tree() { nil = new node(inf); nil->size = 0; }

  void build_tree()
  {
    root = build(0, n + 1);
    root->par = nil;
  }

  node *build(int l, int r)
  {
    if (l > r) return nil;
    int mid = (l + r) >> 1;
    node *re = new node(a[mid]);
    re->combine(build(l, mid - 1), 0);
    re->combine(build(mid + 1, r), 1);
    re->pushup(); return re;
  }

  void rotate(node *x)
  {
    node *k = x->par; int d = !x->check();
    k->combine(x->son[d], d ^ 1);
    k->par->combine(x, k->check());
    x->combine(k, d);
    k->pushup(); x->pushup();
  }

  void splay(node *x, node *aim)
  {
    while (x->par != aim)
    {
      if (x->par->par != aim)
        x->check() ^ x->par->check() ?
          rotate(x) : rotate(x->par);
      rotate(x);
    }
    if (aim == nil) root = x;
  }

  node *find(node *x, int t)
  {
    x->pushdown();
    if (t <= x->son[0]->size)
      return find(x->son[0], t);
    t -= x->son[0]->size;
    return t == 1 ? x : find(x->son[1], t - 1);
  }

  node *getmin(node *x)
  {
    x->pushdown();
    if (x->mint == x->val) return x;
    return getmin(x->son[x->son[0]->mint > x->son[1]->mint]);
  }

  int findmin(int t)
  {
    splay(getmin(root), nil);
    int re = root->son[0]->size;
    root->val = inf; root->pushup();
    splay(find(root, t), nil);
    splay(find(root, re + 2), root);
    root->son[1]->son[0]->reverse();
    return re;
  }

  void print(node *x)
  {
    if (x == nil) return;
    print(x->son[0]);
    cout << x->val << ' ' << x->size << ' ' << x->mint << endl;
    print(x->son[1]);
  }
};

splay_tree s;

int main()
{
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    b[i].first = read(), b[i].second = i;
  sort(b + 1, b + n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    a[b[i].second] = i;
  a[0] = a[n + 1] = inf;
  s.build_tree();
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    printf("%d%c", s.findmin(i), " \n"[i == n]);
}